Bài viết giới thiệu mặt bằng căn hộ các Park từ 1 đến 12

Mặt bằng Park 1

mat-bang-park-1-times-city

Vị trí Park 1

mat-bang-park-1-times-city-2

Mặt bằng căn hộ 1 & 2

mat-bang-park-1-times-city-3

Mặt bằng căn hộ 3 & 4

mat-bang-park-1-times-city-4

Mặt bằng căn hộ 5 & 6

mat-bang-park-1-times-city-5

Mặt bằng căn hộ 7 & 8

mat-bang-park-1-times-city-6

Mặt bằng căn hộ 9 & 10

mat-bang-park-1-times-city-7

Mặt bằng căn hộ 11 & 12

mat-bang-park-1-times-city-8

Mặt bằng căn hộ 12 A & 12 B

mat-bang-park-1-times-city-9

Mặt bằng căn hộ 15 & 16

mat-bang-park-1-times-city-10

Mặt bằng căn hộ 17

Mặt bằng Park 2

mat-bang-times-city-park-2

mat-bang-times-city-park-2-2

mat-bang-times-city-park-2-3

mat-bang-times-city-park-2-4

mat-bang-times-city-park-2-5

mat-bang-times-city-park-2-6

mat-bang-times-city-park-2-7

mat-bang-times-city-park-2-8

mat-bang-times-city-park-2-9

mat-bang-times-city-park-2-10

mat-bang-times-city-park-2-11

mat-bang-times-city-park-2-12

mat-bang-times-city-park-2-13

mat-bang-times-city-park-2-14

mat-bang-times-city-park-2-15

mat-bang-times-city-park-2-16

mat-bang-times-city-park-2-17

mat-bang-times-city-park-2-18

Mặt bằng Park 3

mat-bang-times-city-park3

mat-bang-times-city-park3-2

mat-bang-times-city-park3-3

mat-bang-times-city-park3-4

mat-bang-times-city-park3-5

mat-bang-times-city-park3-6

mat-bang-times-city-park3-7

mat-bang-times-city-park3-8

mat-bang-times-city-park3-9

mat-bang-times-city-park3-10

mat-bang-times-city-park3-11

mat-bang-times-city-park3-12

mat-bang-times-city-park3-13

Mặt bằng Park 5

mat-bang-times-city-park5

mat-bang-times-city-park5-2

mat-bang-times-city-park5-3

mat-bang-times-city-park5-4

mat-bang-times-city-park5-5

mat-bang-times-city-park5-6

mat-bang-times-city-park5-7

mat-bang-times-city-park5-8

mat-bang-times-city-park5-9

mat-bang-times-city-park5-10

mat-bang-times-city-park5-11

mat-bang-times-city-park5-12

mat-bang-times-city-park5-13

mat-bang-times-city-park5-14

mat-bang-times-city-park5-15

mat-bang-times-city-park5-16

mat-bang-times-city-park5-17

mat-bang-times-city-park5-18

mat-bang-times-city-park5-19

mat-bang-times-city-park5-20

mat-bang-times-city-park5-21

mat-bang-times-city-park5-22

Mặt bằng căn hộ Park 6

mat-bang-can-ho-park-6

mat-bang-can-ho-park-6-2

mat-bang-can-ho-park-6-3

mat-bang-can-ho-park-6-4

mat-bang-can-ho-park-6-5

mat-bang-can-ho-park-6-6

mat-bang-can-ho-park-6-7

Mặt bằng căn hộ Park 7

mat-bang-can-ho-park7-2

mat-bang-can-ho-park7-3

mat-bang-can-ho-park7-4

mat-bang-can-ho-park7-5

mat-bang-can-ho-park7-6

mat-bang-can-ho-park7-7

mat-bang-can-ho-park7-8

mat-bang-can-ho-park7-9

mat-bang-can-ho-park7-10

mat-bang-can-ho-park7-11

mat-bang-can-ho-park7-12

mat-bang-can-ho-park7-13

mat-bang-can-ho-park7-14

mat-bang-can-ho-park7-15

mat-bang-can-ho-park7-16

mat-bang-can-ho-park7-17

Mặt bằng Park 8

mat-bang-can-ho-park8-2

mat-bang-can-ho-park8-3

mat-bang-can-ho-park8-4

mat-bang-can-ho-park8-5

mat-bang-can-ho-park8-7

mat-bang-can-ho-park8-8

mat-bang-can-ho-park8-9

mat-bang-can-ho-park8-14

mat-bang-can-ho-park8-15

mat-bang-can-ho-park8-16

mat-bang-can-ho-park8-17

Mặt bằng căn hộ Park 9

park-9-times-city

park-9-times-city-2

park-9-times-city-3

park-9-times-city-4

park-9-times-city-5

park-9-times-city-6

park-9-times-city-7

park-9-times-city-8

park-9-times-city-9

park-9-times-city-10

park-9-times-city-11

park-9-times-city-11

park-9-times-city-12

park-9-times-city-13

park-9-times-city-14

park-9-times-city-15

park-9-times-city-16

Mặt bằng căn hộ Park 10

times-city-park-10

Mặt bằng căn hộ Park 11

tong-the-park-hill-premium-park11-2

tong-the-park-hill-premium-park11-3

tong-the-park-hill-premium-park11-4

tong-the-park-hill-premium-park11-5

tong-the-park-hill-premium-park11-6

tong-the-park-hill-premium-park11-7

tong-the-park-hill-premium-park11-8

tong-the-park-hill-premium-park11-9

tong-the-park-hill-premium-park11-10

tong-the-park-hill-premium-park11-11

tong-the-park-hill-premium-park11-12

tong-the-park-hill-premium-park11-13

tong-the-park-hill-premium-park11-14

tong-the-park-hill-premium-park11-15

tong-the-park-hill-premium-park11-16

tong-the-park-hill-premium-park11-17

tong-the-park-hill-premium-park11-18

tong-the-park-hill-premium-park11-19

Mặt bằng căn hộ Park 12

mat-bang-park12

Tags: